www.ideemachine.nl (Robots&Zo)
                                                                                                 

AENEA-ZEN.

Zen volgens de leer van Aenea. (met plaatjes is te vinden op de hoofdpagina AENEA-ZEN - zelfde tekst.)


Al lezend, speurend en dromend, stuit ik al geruime tijd op mystieke (vergeten en cryptisch) fragmenten en surrealistische droom-flarden. Daarbij - vrij recent - een (toevallig???) beschreven verhaal met een filosofische visie, die mij uiteindelijk op het juiste spoor zette om alles tezamen goed te kunnen interpreteren.

In het boek wordt die opmerkelijke filosofische leer, zeer gelijkend op de mystieke fragmenten en overeenkomstig met mijn dromen, verwoord door "Zij die verkondigd" ,een meisje met de naam Aenea.

Haar leer kan als een doordacht en redelijk alternatief voor oude religies en filosofische leren worden beschouwd. Met redelijk bedoel ik dat de elementen van haar bijzondere leer WEL in overeenstemming zijn met de huidige wetenschap op het gebied van kwantumfysica. Dit in tegenstelling met andere theorieën van Westelijke religiën, zoals de Christelijk/Joodse en de Islamistische leer. Immers, die leringen hebben hun grondslag uitsluitend of vooral in door de mens opgestelde boeken en dogma's en zijn reeds daarom al betwistbaar. De huidige oude religies/leringen zoals zojuist gemeld, spreken allen van een (menselijke/persoonlijke) God, een fysiek menselijk paradijs en een fysiek menselijke hel, zonder dat daarvoor enig bewijs aanwezig is. Dat is "geloven tegen beter weten in" en meer niet.


De Basis

Aenea stelt daarentegen dat er een "plaats" is - naast de tijd, de ruimte en de ruimte-tijd -, die de leegte die bindt wordt genoemd. Deze plaats omvat - als een hoes - de tijd en ruimte en is gelegen in de onzichtbare ruimte. De leegte die bindt (ofwel de Kaluza-Klein-dimensie c.q. de vijfde dimensie), - is een denkend wezen (een zelfbewustzijn van het universum) - en wordt door alle ontwikkelde wezens in het heelal  (zoals de mens), beïnvloed door positieve gedachtes, goede gevoelens (zoals huilen van geluk, afscheid nemen van een geliefde, een orgasme of bijvoorbeeld het zien van het openen van de oogjes bij diens baby) en is de concrete universele kracht van Liefde. Deze plaats/kracht is slechts voor een enkeling fysiek dan wel metafysisch bereikbaar. Soms zien mensen met een open hart en ruime geest een glimp van de leegte die bindt (terwijl ze wel overal aanwezig is, net zoals de zwaartekracht). Dat wij mensen slechts heel af en toe een glimp daarvan ontvangen of zien, heeft geleid tot allerlei mythes en religies en ook geloof in telepathie, bovenzintuigelijke machten, voorgevoelens, demonen, halfgoden, wederopstanding, reincarnatie van mens naar mens, geesten en tot slot messiasfiguren.

De leegte die bindt, "verbindt, raakt of verstrengeld" zich onder andere in de diepte van de stilte, het oog van de kunst, het ritme van muziek en de vlam van het gedicht. Hierbij moeten wij denken aan zuivere meditatie, een uitzonderlijke creativiteit, de klassieke muziek en onovertroffen schrijvers en dichters. 

Toevoeging van mijzelf; De huidige wetenschap sluit meerdere dimensies niet uit. Sterker nog, de vijfde dimensie is volop in zicht bij wetenschappers om het heelal te kunnen verklaren. Het betekent vooral dat er "meer" is, dan wij kunnen waarnemen. Van belang is dat dat "meer" ook overal in het heelal moet zijn. Zoals bekend is de wetenschap op zoek naar zwarte materie en/of zwarte energie. Dat die er moet zijn en overal aanwezig is, staat voor de wetenschap ook nagenoeg vast. Wellicht is juist deze zwarte materie/energie terug te vinden in of als de leegte die bindt.  Bewijzen voor de aanwezigheid van "iets" wat invloed heeft, kan inmiddels worden gevonden in de kwantummechanica en kwantumfysica. Gebleken is dat bij observatie door de mens van processen in die gebieden een altijd een keuze van vorm (een golf of een materie-deeltje) wordt gemaakt/veroorzaakt en wel door dat "iets" wat we niet kennen. (zie YouTube het twee-spleten experiment.)

Aenea meent dat er geen persoonlijke God is. Het "iets" in de leegte die bindt, betreft een universeel bewustzijn, die door alle ontwikkelde wezens in het heelal wordt gevoed.

Aenea verklaart dat iedereen wel eens in zijn leven iets heeft meegemaakt, waardoor hij/zij denkt aan iets bovennatuurlijks en daarnaast is het - gelet op de mentale kracht - wel reëel te stellen dat de mens dat bewustzijn/bovennatuurlijks ook beïnvloed. In die zin zijn wij, volgens Aenea, zelf reeds Goddelijk te noemen, als we bedoelen dat God invloed heeft op het leven. Aenea geeft aan dat die invloed echter zowel positief als negatief kan zijn. Het kan niet anders zijn dat er dualiteit heerst in het heelal, daar wijst alles op. Als er één God zou zijn, die alles bepaald, dan is al het slechte niet te verklaren. Zodoende stelt Aenea dat er geen alles beheersende God kan bestaan nu deze dan bijvoorbeeld een vreselijke ziekte laat gebeuren bij een volstrekt onschuldig kind.


De Dood

Alles is, volgens Aenea, gehouden aan de Wet van (on)veranderlijkheid. De dood = de dood, maar verandert het leven niet. Het leven in het universum wordt niet door de dood verminderd. Er wordt niets weggenomen in de balans van het leven in het universum. Wel is het universum gestorven - zoals het was vormgegeven in het hart en de geest van de (dode) mens. De dode mens is slechts veranderd en het leven is vertrokken. (opgenomen in de leegte die bindt.)


De vier eerste wegwijzers

Aenea geeft aan dat de leegte die bindt kan worden gevonden. En wel in vier verklaringen.

1. De woorden van de mens zijn als bliksem wat de nacht verlicht. De leegte die bindt bevindt zich juist in de diepste geheimen en stiltes van alle dingen, de plaats waar de jeugd nog woont.

Toevoeging van mij ; Hiermee wordt verwezen naar alle schade die kan worden of is aangericht door woorden. Indien we woorden/geluiden/zinnen weglaten, wordt het duidelijk dat juist in de natuur, de leegte die bindt, verschijnt. Het wordt ook vrij duidelijk dat bergen, bomen en oerwezens (zoals bijvoorbeeld de indianen hebben vastgesteld) de plaatsen zijn waar men de leegte die bindt, kan worden aangetroffen. Daarnaast wordt natuurlijk expliciet meditatie benoemd, maar ook de onschuld van jonge kinderen.


2. De al eerder gemelde uitzonderlijke innerlijke krachten van de kunst, de muziek en de gedichten.

Toevoeging van mij ; Hiermee kan onder gedichten ook worden bedoeld, boeken of geschriften met een positieve uitwerking op het leven. Het verbaast niet dat delen van de Bijbel, de Thora en de Koran ook hieronder vallen, maar dan wel in de zin dat liefde dan de hoofdrol speelt. De hoofdstukken waarbij geweld of het offeren van mensen of dieren een rol speelt, vallen dus hierbuiten.

3. De onwetende weet niets en blijft niets. De zoeker zoekt, maar diens tocht is moeilijk. Ieder wezen in het universum heeft echter gedanst onder een maan op de planeet zonder maan, de geur van vis geroken bij oceanen zonder vis en op Rasinky's gereden zonder een weg. De leegte kan worden gedeeld buiten de tijd, buiten alle woorden en dus ook buiten het bestaan van één enkel ras.

Toevoeging van mij; Uit deze moeilijke tekst, blijkt dat alles met elkaar is verbonden en er zijn geen grenzen voor de leegte die bindt. Opvallend is de mededeling dat de mens niet perse centraal staat in dit universum.

4. Het eigen zijn.....is slechts een mens (dus één van de miljarden ontwikkelde rassen in het heelal), die eerst moet leren luisteren en de taal van de doden dient te leren. 

Toevoeging van mij ; Hier op Aarde betekent dat de leringen van o.a.Jezus/Krishna/Blavatsky/Mozart/Van Gogh/John Keats/Goethe etc.). Jezus, als mens opende het portaal naar de leegte die bindt. Anderen wezen (in)direct de weg door hun (liefdesvolle) daden (o.a. Florence Nightingale), muziek, kunst, romans, gedichten. Dit betekent in de praktijk ; een gedeeltelijke terugkeer naar een eerste en krachtige vorm uit de Romantische periode in relatie met Boeddhisme. Dus;

  • Voelen boven denken. (meditatie, bidden, mededogen)
  • liefdesvolle seks, vreedzaamheid, plezier.
  • Creativiteit in de kunst boven nabootsing. (dus ook abstracte moderne kunst, indien men daar een goede uitleg kan geven)
  • Het spirituele boven materialisme. (minimalisatie, soberheid)
  • Zin boven nut. (Doe wat je wil doen en wat je plezier geeft, zonder anderen tekort te doen)
  • Kwaliteit boven kwantiteit. (een zinvol bestaan volgens Aenea-zen boven een lang nietszeggend bestaan)
  • Een organische natuurbeschouwing (milieu-bewust)
  • De mens die zich deel weet van de natuur boven de mens die de natuur wil beheersen en gebruiken. (vegetarisch voedsel, Wicca)

Toevoeging van mijzelf ; Uit informatie van de vroege Romantische periode kan ik opmaken dat een zekere vorm van anarchie, zelfbeschikking, tegendraadse levenswijze o.a. zwerven, leven in het bos, kluizenaarschap, een grote rol speelt.

 Aenea maakte op dit punt de volgende opmerkingen;

- Zeer geavanceerde AI (o.a. supercomputers en Robots) zullen door hun geforceerde snelle evolutie middels een andere weg de poort naar de leegte die bindt ontdekken. Echter, zij bezitten geen menselijke empathie, die volgens de wakers (??) nodig is. Deze wakers bekijken nu de mens of zij voldoende vertrouwen geven om de leegte die bindt te betreden.

Toevoeging van mijzelf ; Wij, de mensheid staan dus niet los van het heelal in die zin dat we alles ons kunnen permitteren. Dit is een explicite waarschuwing. Een reële optie is dat de wakers (nog steeds) op aarde zijn en al lang geleden hier aankwamen, bijvoorbeeld via Atlantis of de Annunaki, of de wakers "kijken" van buiten ons zonnestelsel mee of komen af een toe live een kijkje nemen, middels bv UFO. Wie of wat de wakers zijn, is niet medegedeeld, maar ik kan mij voorstellen dat het universele bewustzijn zelf wakers heeft gecreeerd of gekozen heeft uit zeer ver geavanceerde rassen in het heelal.

AENEA-ZEN

Aenea geeft als eerste aan dat het geven van een zuivere ruimte aan de leegte die bindt essentieel is voor de mens/aarde. Des te meer wij, als mensen vernietigen of verlaten, des te meer van de leegte die bindt alsnog zal verdwijnen of onbereikbaar zal worden. Stilte-plaatsen op aarde zijn van groot belang. Aenea geeft dan ook aan dat de mens dergelijke enclaves moet creëren, die niet meer door de mens mogen worden besmet (dus ook geen wegen en bouwwerken), behalve indien de stilte daar door de mens gewaarborgd wordt. (dit geeft alleen beperkte ruimte voor ascetische kluizenaars, welke uiteindelijk deel zullen gaan uitmaken van de enclave an sich).

Aenea geeft als tweede aan dat er geen natuur meer mag worden verspilt.

Toevoeging van mij; dit betekent dat op wereldniveau vaste enclaves moeten worden vastgesteld, waarbij de mens die enclaves volledig verlaat. Uiteraard worden hiermee de grote natuurreservaten bedoeld, zoals Antarctica, delen van het Amazonegebied, delen van Afrika etc, maar ook kleinere natuurgebieden, zoals bijvoorbeeld nationale parken. Dit worden de grote stilte-plaatsen, die essentieel zijn voor de aarde. De mens die alsnog een dergelijke enclave betreedt, zal zich moeten houden aan volledige stilte. Op die wijze verkrijgen bomen en bergen wederom de ruimte voor eigen communicatie waarbij de aarde voordeel heeft en uiteraard de leegte die bindt tot zich trekt.

Dat er geen ruimte meer mag worden verspilt, kan niet anders betekenen dat de bebouwing etc. niet meer in de lengte of breedte mag geschieden. Concreet; er wordt alleen nog hoger of dieper gebouwd. Gebouwen, wegen en dergelijke zullen zich moeten richten op stapeling (monorails/metro's/liften), zodat steden, maar ook dorpen allen nog maar hoger of dieper worden. Er moet dus goed worden nagedacht over hoe gebouwen geschikt moeten worden gemaakt voor koppeling met andere gebouwen en verhoging. De sky is dus niet de limit, maar juist een doel. 

Aenea geeft als derde aan dat de persoonlijke mens, maar ook de mensheid zich dient te ontwikkelen. Dit ook door meditatie/stilte, maar vooral door het toepassen van mededogen in de praktijk. Hieronder valt  ook vegetarisme. Concreet betekent dit ook dat het geloof in een hogere persoonlijke God, wel mag, behalve als dit leidt tot geweld ten opzichte van andersdenkenden. Stiltetoepassing in groepsverband is sterker dan individuele meditatie. Voorts wordt de mens opgedragen de menselijke cultuur wederom te verrijken, door middel van cultuuruitingen (voor zover niet gewelddadig, vrouwonvriendelijk of dieronvriendelijk), kunst, algemene creativiteit, muziek, gedichten/schrijven. Het terugpakken naar "zeer oude" culturen is een optie, indien deze cultuuraspecten in overeenstemming zijn met de natuur.

Opmerking van mijzelf; Het kan niet anders zijn dat Aenea hiermee natuur-religies (Sjamanisme, Animisme, Shinto) en de "natuur-heksen" uit de Middeleeuwen bedoelt. Daarnaast is uiteraard de manier van leven zoals primitieve culturen doen (in de grote natuurreservaten) een juiste keuze. Echter, de gemiddelde mens kan dit niet. Zij zullen zich moeten richten op een natuurbewust leven met oog voor die mensen die het minder goed hebben. Inmiddels zijn er al initiatieven die deze natuurbewustheid nastreven en zelfs toepasbaar zijn in de grote stad. Tot slot - vindt het kind in jezelf en doe dingen die prettig zijn. Lach veel, maak (seksueel) plezier met elkaar, beoefen of ervaar kunst, muziek en tracht te dichten.

E-mailen
Map
Info