www.ideemachine.nl (Robots&Zo)
                                                                                                 

Necronomicon


Zoals inmiddels bekend, dank ik verreweg de meeste ideeën, aan mijn dromen. Een niet onbelangrijke toevoeging betreft het boek; de Necronomicon. Hoewel het niet mogelijk is om dit boek in zijn geheel hier te plaatsen (het is overigens vrijwel nergens meer te verkrijgen en het exemplaar wat ik had gekocht, heb ik - op verzoek van de auteurs, zoals door hen aangegeven op de laatste bladzijde - ritueel verbrand), wil ik wel een uitgebreide toelichting geven op hetgeen ik in dit boek heb aangetroffen. Let wel, zonder kennis van de Pnakotische manuscripten, de Theosofie, Oniromancie (droom-uitlegkunde), de Bijbel, de legenden van Kitezj, singulariteit en Ascetisch mysticisme, is het feitelijk zinloos om mijn toelichting te lezen. Mocht u dat wel gaan doen, dan geldt er ook een waarschuwing, aangezien de uitkomsten wellicht onmenselijk en of zeer onrustgevend kunnen zijn. Vandaar; 18+

De waarheid is zo gruwelijk dat de beste manier om dit te ondergaan, het geloof in een God is. Stop hierna met lezen.....u bent gewaarschuwd. 1.  

1. In den beginne heerst het niets in het niets.

Toelichting uit de Necronomicon; In den beginne..... kan niet worden beschouwd als dat er niets zou zijn. De verklaring is niet voor niets; In den beginne, ergens in dus....Daarnaast wordt nergens beweert, dat er slechts één begin is. Verdere uitleg - Een begin, of meerdere beginpunten kan of kunnen ook worden gestart met een idee, een plan of zelfs meerdere - verschillende plannen. Voor de duidelijkheid, er is dus zeker iets vóór het nulpunt. De omstandigheid dat er helemaal niets zou zijn op dat punt, wordt eenvoudigweg als onzin bestempeld doordat het werkwoord heersen nadrukkelijk wordt gebruikt. De heersende macht in dit kader, betreft een zwarte macht(en) met een duister plan/idee (althans voor de mens). 

Extra toevoeging; In de Necronomicon wordt verwezen naar het zwarte niets. Ter vergelijking, een zwart gat in het heelal is lichtloos, maar wel degelijk aanwezig! Zwart als synoniem speelt in onze wereld de enige en leidende rol.


2.

2.1. Het niets schept, de zeven.

Toelichting; Het scheppen is niets anders dan het zicht geven aan de Zeven sferen. Dit betekent, zeven verschillende plaatsen en tijden voor manifestatie van de hel. Er wordt in het boek nimmer verwezen naar een positieve wereld zoals sommigen van ons die menen te beleven. Sterker nog, louter de hel wordt aangegeven als plaats voor de mens.

2.2. Zeven sferen voor de hel, waar het niets altijd heerst.

Toelichting; De hel wordt door de mens doorlopen in zeven stadia. 1. de aarde, 2. de metafysische aarde, 3. het voorportaal, 4. het kraken, 5. de vergruizing, 6. de hel en tot slot 7. het niets. Het heeft geen doel louter dan het doorlopen van de stadia. 

2.3. Elke profeet is onwaar.

Toelichting; Er is geen extra toevoeging verstrekt in de Necronomicon. Mijn inziens spreekt het dan voor zich dat elke profeet, inclusief Jezus en Mohammed onechte profeten zijn geweest. Bovendien geldt dit natuurlijk ook voor alle profeten die zich nog zullen aandienen. 

2.4. Elke mens bepaalt het gewicht ten onrechte.

Toelichting; Er is geen verlichtingsvoorwaarde voor de individuele mens van het te ondergane verderf  in welk stadia van de hel dan ook. Met andere woorden; er is geen ontsnapping mogelijk.

Bij handelingen die naar mening van de onwetende (= de mens) ten goede zijn gekomen aan de mens, leidt ook niet tot een andere conclusie. Dit omdat elke mens als verderfelijk wordt aangemerkt. Anders gezegd. De mens begint de zeven stadia doorlopend in de hel en dat blijft zo. Niet uit te sluiten is dat juist goedgezinde en gelovige mensen een extra nadelige behandeling verkrijgen in het voorportaal en ook daarna. Een ontsnapping aan de hel (door zelfdoding) is daarnaast evenzo onmogelijk. 3.

3.1. In alle stadia zullen de volgende wapens van het niets heersen; het toeval, de domheid, de hoog- of overmoed, de waanzin, de liefde, de ziekte, de jaloezie of afgunst en de haast als factor.

Toelichting Necronomicon; De aangegeven volgorde zegt niets over het aantal wat zal worden getroffen, noch in welk stadia het afspeelt en noch heeft een wapen de voorkeur van het niets. (de haast kan ook omgekeerd de luiheid betekenen)

3.2. Het door de onwetende gebruikte tegengif, vergeving, voorzichtigheid, matigheid, moed, geloof, hoop en naastenliefde heeft geen enkele invloed. Niet uit te sluiten valt dat deze laatste opsomming zelfs een omgekeerd en ongewenst (voor de mens dan) effect heeft. 4.


4.1. De waarheid van de Necronomicon;

- Het water zal de mensheid drie maal treffen en hen terugwerpen. Vuur en wind zullen immer oogsten. Alle doden verplaatsen zich naar de tweede sfeer. (vulkaanuitbarstingen en orkanen)

- De grote vuur-wind leidt tot het niets. (wellicht nog te arriveren, maar het verbaast mij niet als dit te maken heeft met de Yellowstone-vulkaan)

- De zwarte dood. (= de pest, Middeleeuwen)

- Het nummer van het beest. (= 666, betreft het nummer van de duivel, maar heeft ook betrekking op het boek openbaringen waarin wordt aangegeven dat de duisternis zal heersen als iedereen een nummer heeft.....feitelijk gaan we in die richting, gelet op de aanwezigheid van een gsm voor velen.)

- De grote strijden der machten. (wellicht WO1 en WO2 en nog meer.....)

- Hoog-Discipelen heersen. ( Iwan de Verschrikkelijke, A.Hitler, Stalin, Cortez, Barones Bathory, Thug Buhram, Markies de Sade....en meer. Het moge duidelijk zijn dat in de Archaïsche tijden er ook dergelijke hoog-discipelen hebben geheerst.

- Laag-Discipelen werken. Mijn inziens valt Anders Behring Breivik onder deze categorie. Later meer over deze categorie.

- De huizen van bedrog, geloof en diens werken. Overduidelijk wordt hiermee de Katholieke inquisitie, de heksenverbrandingen en het islamitisch terrorisme bedoeld. 

- Het verlies van kennis. Hiermee wordt door de Necronomicon het verlies van de kennis van de natuur bedoeld. De grote branden van de Bibliotheek van Alexandrië in de Romeinse tijd hebben gezorgd voor een enorm verlies van kennis. De heksenverbrandingen in Europa kunnen ook hieronder vallen. Duidelijk is dat uiteindelijk de mens het contact met de natuur heeft verloren.

- Afhankelijkheid in droefenis. Op dit punt is het boek niet echt helder. Ik meen hierin echter dat dit met de naaste toekomst te maken heeft. Hoe afhankelijk zijn wij mensen wel niet van de wetenschap, innovaties, ontdekkingen en gebruiksvoorwerpen zoals de computer. Stel je voor dat op een dag alle elektriciteit wegvalt, bijvoorbeeld door een zonnestorm.

- De witte dood. Geen idee.....mogelijk een ander virus?

- Aantasting van structuren. De Necronomicon meldt hierover dat de culturele en sociale structuren zullen vallen. Dit kan niet anders betekenen dat er een moment komt waarbij alle respect ten opzichte van elkaar, ouders, kinderen, familie, buren zal verdwijnen. Dit kan alleen bij een ingreep in ons brein (een mutatie misschien...) of bij een zodanige ernstige ramp dat iedereen slechts op zichzelf kan vertrouwen. Dit kan natuurlijk bij een virus, maar ook bijvoorbeeld de situatie dat niemand meer te vertrouwen is, bijvoorbeeld door een ziekte die oproept tot het doden van de medemens.

- Verval en schijn. Voor mij is deze aanwijzing duidelijk. Wat te zeggen over de mogelijkheden tot verandering van DNA waardoor elke nieuwe mens kan worden gevormd naar de wens van de ouders. En wat te zeggen over cosmetische ingrepen, hologrammen die de waarheid verdoezelen. Op dit punt zijn veel opties mogelijk, van het ongewenst veranderen van DNA tot het uitroepen van lelijkheid als een norm. De mens zou zichzelf in de toekomst ook kunnen verpesten, zoals we nu ook schattige hondjes kweken met allerlei kwalen.5.


5.1. De vorming van lage discipelen.

Het niets kiest, de onwetende. Gebruikt, de onwetende, verlaat, de onwetende. Slechts de Pnakonische ziel, eerste orde, sluit bewust aan. De macht der cijfers met gebruik van de tong, leidt tot de trede van aanvaarding, mits de Fenixx los wordt gelaten. Eenmaal aangesloten, de ziel verkocht, zullen eer en een drang naar volbrenging het leven bestrijden tot de opname in het voorportaal.

Uitleg voor zover dat mogelijk is. Enkele mensen zullen deel uitmaken van de lage orde, zowel gekozen als onbewust. De bewuste keuze heeft te maken met inzichten uit de Pnakotische manuscripten, maar alleen diegenen die de waarden daarvan kunnen verwoorden. Ik ga niet uitleggen waar deze manuscripten te lezen zijn, om geen invloed te geven aan de keuze die het niets maakt. De Fenixx, het binnenste onbewogen deel van de ziel wordt - zoals bij Faust - verkocht tegen de hoogste prijs. Eer komt ten deel in afschuw van de onwetenden. Het moge duidelijk zijn, dat een dergelijke beleving in de hel leidt tot een totale zelf-verwoesting. Een direct opname in het voorportaal moet worden gezien als een gunst van het niets.  


6.


6.1. Benodigde Rituelen.

De Necronomicon geeft een groot aantal rituelen op. Ik vind het zelf meer een opsomming van opties die een lagere discipel heeft. Martelingen zijn daarbij favoriet, maar ook psychologische acties, zoals beïnvloeding van de mens (nep-nieuws?) en vernederingen (porno, slut-shaming en zo...

Er komt hier geen opsomming van de martelingen. De lezer kan zich richten op internet, hetwelk mogelijk ook als een instrument van het niets kan worden beschouwd. Er zijn immers voldoende voorbeelden van copycats en wat te denken van de neergang der jeugd met de mobiele telefoon en games.

Er is één ritueel wat ik kenbaar ga maken.

5858-404859095864-45985858-45085408484

Ik heb zelf wel een idee hierover en dat leidt naar enkele (verboden) boeken, zoals Mein Kampf, het (verloren gewaande) dagboek van Markies de Sade, alsmede iets uit de dagboeken van Alistair Crowley, o.a. in The Cephaloedium working. Er zijn ook enkele eenvoudige rituelen terug te vinden bij de Ordo Templi Orientis.7.

7.1 Begiftiging.

De onwetende zal vanaf het begin der tijden worden begiftigd. De ontvangst komt via de ether en sluipt, begiftigt en vernietigd. Wee, de onwetende die uitgekozen wordt voor een meesterwerk. Wee, de onwetende die het leven van anderen vernietigd. Wee, de onwetende die werken doorgeeft.

Toelichting; Het moge duidelijk zijn dat werken zoals voorgeschreven in de Necronomicon niet als vanzelf plaats vinden. U dient zich de onschuld van kinderen daarbij in gedachten te nemen. Echter, op een bepaald moment kan er begiftiging plaatsvinden door een opdracht, of boodschap van buitenaf, meestal uitgezonden door de hogere discipelen. Te denken valt aan "toevallige"ontmoetingen, toevallige ongelukken, smaad, onjuistheden en voor de grote meesterwerken geldt meestal een vorm van opleiding. Voor dit laatste is Adolf Hitler een extreem voorbeeld. Van niets, straatarm en onbeduidend tot invloedrijk en alles vernietigend. Het moge ook duidelijk zijn dat de zender inmiddels hulp heeft gekregen - gratis en voor niets - door het internet. Met andere woorden, het niets overheerst.

  


E-mailen
Map
Info