Ideemachine.nl
                                                                                                 

De Laatste Robot L-9
De eerste fase


De eerste fase verliep succesvol. Geheel volgens het plan van het team. In minder dan tien dagen werden op zes centrale plaatsen miljoenen bewuste robots verpulverd tot niets meer dan een berg van antislip-tegels en bergen van schroot. Het meeste schoot, enkele miljarden aan kilo's, ging met speciale geëscorteerde lage vlieg-bakken naar de grote verzamelplaats in Centraal-Congo waar het door straatarme werklieden werd verwerkt tot herbruikbare metalen en mineralen. Alle kostbare mineralen werden snel opgekocht door Noordelijke Staten en de vervuilde resten gingen linea recta (direct) met hoge vlieg-bakken naar de mijn-putten van Mars.

De meeste robots voldeden klakkeloos aan de opdracht tot melden. Deze ingeving betrof een meesterzet van Sun Tzu en leidde tot de grootste vernietiging van kapitaalkracht in de menselijke geschiedenis. De economische beurscrash van 2156, die een mega-depressie veroorzaakte, viel erbij in het niets.

Laten we voor een beter beeld enkele media-berichten volgen.


Gazetta-Del-Primo

10 oktober.

Het is inmiddels een bekend fenomeen. Lange rijen met robots, die strak in het gelid in alle rust voldoen aan de opmerkelijke opdracht voor een wereldomvattende update. Hoewel de Centrale autoriteiten, noch de betreffende robot-fabrieken inzicht geven in de reden van de update, gaan robot-o-logen er vanuit dat het om een ernstig brein-defect moet gaan. Dat de update - zoals velen denken - te maken heeft met de recente ernstige terroristische aanvallen, wordt niet bevestigd door de UN-T-U (de UN Terror Unit). Navraag via een verzoek tot openbaarheid door onze mediagroep leidt slechts tot de eenvoudige melding dat er geen reden is tot bezorgdheid.

Toch zijn er opmerkelijke feiten die de aandacht hebben gevestigd. Het is duidelijk dat alle bewuste robots, van boven level 2, aan deze opdracht moeten voldoen. Dat kan niet anders betekenen dat het defect in het beslis-centrum aanwezig moet zijn. Immers, robots onder de meedenk-norm van 2 - die dus niets zelf beslissen - blijven buiten deze noodzaak tot update. Dit geeft mensen te denken en men mag zich afvragen of het beslis-centrum wel kan worden geupdated. Bovendien kan redelijkerwijs de vraag worden gesteld of er nadelige effecten te verwachten zijn nu er niets wordt gemeld over controle en of hulp nadien. De schijn wordt zodoende opengehouden dat de update altijd en bij alle robots ongeacht hun mate van besliscapaciteit tot een goed resultaat leidt. Dit terwijl evenzo duidelijk is dat ook beslis-robots zijn ingezet bij de terroristische massaslachtingen in Noord en Zuid.

Met andere woorden; Er zijn grote vragen die niet worden opgeklaard. Tot zover de berichtgeving.


Front News Ad

11 oktober

Wat gebeurt er na de bewuste deur? Het is de grote vraag die veel mensen bezig houdt. En niet alleen mensen. Er zijn geruchten dat enkele Realborgs niet voldoen aan de gestelde opdracht en de rijen hebben verlaten. Waar ze heen zijn gegaan is vooralsnog onbekend. Maar terug naar de bewuste deur. Nog nooit in de geschiedenis van de mensheid heeft een ingang van een gebouw zoveel vragen opgeworpen. Wellicht dat alleen de toegangsopening van de grote piramide van Gizeh hiermee kan worden vergeleken. Wat we weten is dat de stokoude deuren overal bij de verzamel-centra rood van kleur zijn, hetgeen onmiskenbaar als een teken van gevaar wordt aangemerkt. Of deze boodschap voor nieuwsgierige mensen is bedoelt, is niet duidelijk. De infrarode beeldopnames geven evenzo louter een globaal overzicht. Achter de deur zouden enkele complexe machines zijn opgesteld. Het is tevens zichtbaar dat de robot in kwestie na binnenkomst in een machine stapt, maar wat de exacte reden daarvoor is, blijft onbekend. Er zijn mensen in het gebouw, dat is duidelijk, omdat de warmtebron-detecties minimaal drie mensen aanduiden. Geluiden worden ook waargenomen, maar de analyses daarvan geven geen inzicht in de gebeurtenissen aldaar. Gevreesd wordt dat de robots in kwestie uiteindelijk worden vervoerd - na behandeling in de machine - naar een onbekende plaats. De eerste berichten hieromtrent wijzen namelijk naar de aanwezigheid van vlieg-bakken, die keer op keer, zowel aankomen bij de centra als weggaan. Een veeg teken dat er sprake is van een onvrijwillige deportatie, betreft het ontbreken van een route-aanwijzings-kaart op de achterzijde van de voertuigen. Navraag bij vliegcentra rondom het gebouw is niet mogelijk, omdat een blokkering is ingesteld voor dergelijke vragen. Van wie de blokkering afkomstig is, blijft - zoals heel veel in deze kwestie - onduidelijk.

Wat de reden kan zijn van de behandeling in de machine loopt nu uiteen - volgens Robot-o-logen- van een simpele update met een noodzakelijke controle elders op Aarde, tot een speciale behandeling voor zout-aantasting, wegens een massaal gewenste aanwezigheid van robots in de mijnen van Mars. Ook zouden nucleaire aspecten een rol kunnen spelen, echter dat is slechts een gerucht van de zijde van milieubewuste (fascistische) groeperingen, zoals Gaia-defence.


Frisk Daily.

12 oktober

Interview met een Realborg. 

Wilt u zich identificeren? De vraag die ik stelde aan de Realborg was enige tijd geleden een volstrekt normale vraag. Toch duurde het langer dan verwacht voordat er een antwoord kwam. Alweer een duidelijk teken dat Realborgs niet onmiddellijk en totaal beschikbaar zijn voor elke mens. Na een aanduiding van mijn pers-code ontdooide de situatie, die ikzelf niet anders kan omschrijven als kil, afwachtend en zeer verontrustend. De vraag die hierna bij mij naar boven kwam, ook een terechte - betrof of de veranderende houding van Realborgs ten opzichte van de mens alleen te maken had met de opdracht tot melden of een diepere oorzaak oorzakelijk was.

De Realborg (op zijn strikte verzoek wordt het registratienummer niet vermeld), een hoog-intelligente assistent-robot uit de Sens-klasse, stelde zich behoedzaam voor en gaf vrijwel direct aan weinig tijd te kunnen vrijmaken. Besloten werd om het gesprek niet langer te maken dan 35 Slecho-minuten. De Robot maakte expliciet duidelijk dat hij niet meer wilde voldoen aan de gestelde opdracht. Dit nadat hij van andere robots had vernomen dat het interne contact - die sommigen vlak vóór de ingang met elkaar hadden gemaakt - bij het sluiten van de rode deur na exact 20 seconden abrupt werd beëindigd. Een herstel van de koppeling bleef ook daarna uit. De Realborg vreesde dat er mogelijk een uitschakeling van zintuigen en koppelingsmogelijkheden na binnenkomst werd uitgevoerd. Iets wat hij onwenselijk achtte. Zijn meester had hem opgedragen om afstand van de opdracht te nemen, mocht zich zoiets voordoen. Hij stelde weer terug te gaan naar zijn meester in afwachting van verdere instructies. Op de vraag of hij ook andere Realborgs hiervan op de hoogte had gesteld, wilde hij niet beantwoorden. Een bevel mijnerzijds leverde niets op.

Op aandringen wilde de Realborg toch nog ingaan op de nieuwe mens-robot situatie. Zijn analyse en conclusie op die ontstane situatie leek vrij helder. De schuld van de terroristische aanvallen werd naar zijn eindconclusie door de mensen alleen aan de wil of de wens van robots toegekend. Iets wat hij als realborg compleet onwaarschijnlijk achtte, omdat de Robot-wetten dit verbieden. Een feit van belang was de omstandigheid dat geen enkele realborg fysiek was ingezet voor het uitvoeren van deze verachtelijke aanslagen (iets wat niet klopt). Het zou echter kunnen - analyseerde hij - dat de minder bewuste robots toch kwetsbaar waren voor diep-brein-hacking van een mens. Dat daarbij het oer-brein moet worden gekraakt, maakte zijn conclusie niet anders nu veel van deze robots al eeuwen oud waren en zodoende een mindere beveiliging hadden dan de moderne robots. Dat een Realborg of een nog hogere robot dit hacken zou uitvoeren, al dan niet zelfstandig, werd door de Realborg op 99,99% als onmogelijk geplaatst, omdat die functie is geblokkeerd in het oer-brein van moderne robots. Op de vraag of het oer-brein van realborgs kon worden gekraakt, leverde niets meer op dan een nagemaakte menselijke glimlach.

Het korte interview betrof een uiting van onvrede, waakzaamheid en ook naar de mening van deze verslaggever dat de robot-wetten bij realborgs ook als zeer instabiel moet worden aangemerkt. 
wordt vervolgd op L-10

E-mailen
Map
Info