Ideemachine.nl                                                                                                 
 

Aenea, een nieuwe religie? 


AENEA-ZEN.

Zen volgens de leer van Aenea.

Al lezend, speurend en dromend, stuitte ik al geruime tijd op mystieke (vergeten en cryptisch) fragmenten en surrealistische droom-flarden. Daarbij - vrij recent - een (toevallig???) beschreven verhaal, met een filosofische visie, die mij uiteindelijk op het juiste spoor zette om alles tezamen goed te kunnen interpreteren. Het boek betreft Endymion van Dan Simmons waar Aenea een grote rol speelt. In het boek wordt die opmerkelijke filosofische leer, zeer gelijkend op de mystieke fragmenten en overeenkomstig met mijn dromen, verwoord door "Zij die verkondigd" ,een meisje met de naam Aenea. Haar leer kan als een doordacht en redelijk alternatief voor oude religies en filosofische leren worden beschouwd. Met redelijk bedoel ik dat de elementen van haar bijzondere leer WEL in overeenstemming zijn met de huidige wetenschap op het gebied van kwantumfysica. Dit in tegenstelling met andere theorieën van Westelijke religiën, zoals de Christelijk/Joodse en de Islamitische leer. Immers, die leringen hebben hun grondslag uitsluitend of vooral in door de mens opgestelde boeken en dogma's en zijn reeds daarom al betwistbaar. De huidige oude religies/leringen zoals zojuist gemeld, spreken allen van een (menselijke/persoonlijke) God, een fysiek menselijk paradijs en een fysiek menselijke hel, zonder dat daarvoor enig bewijs aanwezig is. Dat is "geloven tegen beter weten in" en meer niet.

HIERONDER MIJN VISIE op de Aenea-doctrine. 

De Basis

Aenea stelt daarentegen dat er een "plaats" is - naast de tijd, de ruimte en de ruimtetijd -, die de leegte die bindt wordt genoemd. Deze plaats omvat - als een hoes - de tijd en ruimte en is gelegen in de onzichtbare ruimte. De leegte die bindt (ofwel de Kaluza-Klein-dimensie c.q. de vijfde dimensie), - is een denkend wezen (een zelfbewustzijn van het universum) - en wordt door alle ontwikkelde wezens in het heelal  (zoals de mens), beïnvloed door positieve gedachtes, goede gevoelens (zoals huilen van geluk, afscheid nemen van een geliefde, een orgasme of bijvoorbeeld het zien van het openen van de oogjes bij diens baby) en is de concrete universele kracht van Liefde. Deze plaats/kracht is slechts voor een enkeling fysiek dan wel metafysisch bereikbaar. Soms zien mensen met een open hart en ruime geest een glimp van de leegte die bindt (terwijl ze wel overal aanwezig is, net zoals de zwaartekracht). Dat wij mensen slechts heel af en toe een glimp daarvan ontvangen of zien, heeft geleid tot allerlei mythes en religies en ook geloof in telepathie, bovenzintuiglijke machten, voorgevoelens, demonen, halfgoden, wederopstanding, reïncarnatie van mens naar mens, geesten en tot slot Messias-figuren.

De leegte die bindt, "verbindt, raakt of verstrengeld" zich onder andere in de diepte van de stilte, het oog van de kunst, het ritme van muziek en de vlam van het gedicht. Hierbij moeten wij denken aan zuivere meditatie, een uitzonderlijke creativiteit, de klassieke muziek en onovertroffen schrijvers en dichters.

Toevoeging van mijzelf; De huidige wetenschap sluit meerdere dimensies niet uit. Sterker nog, de vijfde dimensie is volop in zicht bij wetenschappers om het heelal te kunnen verklaren. Het betekent vooral dat er "meer" is, dan wij kunnen waarnemen. Van belang is dat dat "meer" ook overal in het heelal moet zijn. Zoals bekend is de wetenschap op zoek naar zwarte materie en/of zwarte energie. Dat die er moet zijn en overal aanwezig is, staat voor de wetenschap ook nagenoeg vast. Wellicht is juist deze zwarte materie/energie terug te vinden in of als de leegte die bindt.  Bewijzen voor de aanwezigheid van "iets" wat invloed heeft, kan inmiddels worden gevonden in de kwantummechanica en kwantumfysica. Gebleken is dat bij observatie door de mens van processen in die gebieden een altijd een keuze van vorm (een golf of een materiedeeltje) wordt gemaakt/veroorzaakt en wel door dat "iets" wat we niet kennen. (zie YouTube het twee-spleten experiment.)

Aenea meent dat er geen persoonlijke God is. Het "iets" in de leegte die bindt, betreft een universeel bewustzijn, die door alle ontwikkelde wezens in het heelal wordt gevoed.

Aenea verklaart dat iedereen wel eens in zijn leven iets heeft meegemaakt, waardoor hij/zij denkt aan iets bovennatuurlijks en daarnaast is het - gelet op de mentale kracht - wel reëel te stellen dat de mens dat bewustzijn/bovennatuurlijks ook beïnvloed. In die zin zijn wij, volgens Aenea, zelf reeds Goddelijk te noemen, als we bedoelen dat God invloed heeft op het leven. Aenea geeft aan dat die invloed echter zowel positief als negatief kan zijn. Het kan niet anders zijn dat er dualiteit heerst in het heelal, daar wijst alles op. Als er één God zou zijn, die alles bepaald, dan is al het slechte niet te verklaren. Zodoende stelt Aenea dat er geen alles beheersende God kan bestaan nu deze dan bijvoorbeeld een vreselijke ziekte laat gebeuren bij een volstrekt onschuldig kind.

De Dood

Alles is, volgens Aenea, gehouden aan de Wet van (on)veranderlijkheid. De dood = de dood, maar verandert het leven niet. Het leven in het universum wordt niet door de dood verminderd. Er wordt niets weggenomen in de balans van het leven in het universum. Wel is het universum gestorven - zoals het was vormgegeven in het hart en de geest van de (dode) mens. De dode mens is slechts veranderd en het leven is vertrokken. (opgenomen in de leegte die bindt.)

De vier eerste wegwijzers

Aenea geeft aan dat de leegte die bindt kan worden gevonden. En wel in vier verklaringen.

1. De woorden van de mens zijn als bliksem wat de nacht verlicht. De leegte die bindt bevindt zich juist in de diepste geheimen en stiltes van alle dingen, de plaats waar de jeugd nog woont.

Toevoeging van mij ; Hiermee wordt verwezen naar alle schade die kan worden of is aangericht door woorden. Indien we woorden/geluiden/zinnen weglaten, wordt het duidelijk dat juist in de natuur, de leegte die bindt, verschijnt. Het wordt ook vrij duidelijk dat bergen, bomen en oer wezens (zoals bijvoorbeeld de indianen hebben vastgesteld) de plaatsen zijn waar men de leegte die bindt, kan worden aangetroffen. Daarnaast wordt natuurlijk expliciet meditatie benoemd, maar ook de onschuld van jonge kinderen.

2. De al eerder gemelde uitzonderlijke innerlijke krachten van de kunst, de muziek en de gedichten.

Toevoeging van mij ; Hiermee kan onder gedichten ook worden bedoeld, boeken of geschriften met een positieve uitwerking op het leven. Het verbaast niet dat delen van de Bijbel, de Thora en de Koran ook hieronder vallen, maar dan wel in de zin dat liefde dan de hoofdrol speelt. De hoofdstukken waarbij geweld of het offeren van mensen of dieren een rol speelt, vallen dus hierbuiten.

3. De onwetende weet niets en blijft niets. De zoeker zoekt, maar diens tocht is moeilijk. Ieder wezen in het universum heeft echter gedanst onder een maan op de planeet zonder maan, de geur van vis geroken bij oceanen zonder vis en op Rasinky's gereden zonder een weg. De leegte kan worden gedeeld buiten de tijd, buiten alle woorden en dus ook buiten het bestaan van één enkel ras.

Toevoeging van mij; Uit deze moeilijke tekst, blijkt dat alles met elkaar is verbonden en er zijn geen grenzen voor de leegte die bindt. Opvallend is de mededeling dat de mens niet perse centraal staat in dit universum.

4. Het eigen zijn.....is slechts een mens (dus één van de miljarden ontwikkelde rassen in het heelal), die eerst moet leren luisteren en de taal van de doden dient te leren.

Toevoeging van mij ; Hier op Aarde betekent dat de leringen van o.a. Jezus/Krishna/Blavatsky/Mozart/Van Gogh/John Keats/Goethe etc.). Jezus, als mens opende het portaal naar de leegte die bindt. Anderen wezen (in)direct de weg door hun (liefdesvolle) daden (o.a. Florence Nightingale), muziek, kunst, romans, gedichten. Dit betekent in de praktijk ; een gedeeltelijke terugkeer naar een eerste en krachtige vorm uit de Romantische periode in relatie met Boeddhisme. Dus;

• Voelen boven denken. (meditatie, bidden, mededogen)

• liefdesvolle seks, vreedzaamheid, plezier.

• Creativiteit in de kunst boven nabootsing. (dus ook abstracte moderne kunst, indien men daar een goede uitleg kan geven)

• Het spirituele boven materialisme. (minimalisatie, soberheid)

• Zin boven nut. (Doe wat je wil doen en wat je plezier geeft, zonder anderen tekort te doen)

• Kwaliteit boven kwantiteit. (een zinvol bestaan volgens Aenea-zen boven een lang nietszeggend bestaan)

• Een organische natuurbeschouwing (milieubewust)

• De mens die zich deel weet van de natuur boven de mens die de natuur wil beheersen en gebruiken. (vegetarisch voedsel, Wicca)

Toevoeging van mijzelf ; Uit informatie van de vroege Romantische periode kan ik opmaken dat een zekere vorm van anarchie, zelfbeschikking, tegendraadse levenswijze o.a. zwerven, leven in het bos, kluizenaarschap, een grote rol speelt.

Aenea maakte op dit punt de volgende opmerkingen;

- Zeer geavanceerde AI (o.a. supercomputers en Robots) zullen door hun geforceerde snelle evolutie middels een andere weg de poort naar de leegte die bindt ontdekken. Echter, zij bezitten geen menselijke empathie, die volgens de wakers (??) nodig is. Deze wakers bekijken nu de mens of zij voldoende vertrouwen geven om de leegte die bindt te betreden.

Toevoeging van mijzelf ; Wij, de mensheid staan dus niet los van het heelal in die zin dat we alles ons kunnen permitteren. Dit is een expliciete waarschuwing. Een reële optie is dat de wakers (nog steeds) op aarde zijn en al lang geleden hier aankwamen, bijvoorbeeld via Atlantis of de Annunaki, of de wakers "kijken" van buiten ons zonnestelsel mee of komen af een toe live een kijkje nemen, middels bv UFO. Wie of wat de wakers zijn, is niet medegedeeld, maar ik kan mij voorstellen dat het universele bewustzijn zelf wakers heeft gecreëerd of gekozen heeft uit zeer ver geavanceerde rassen in het heelal.


AENEA-ZEN

Aenea geeft als eerste aan dat het geven van een zuivere ruimte aan de leegte die bindt essentieel is voor de mens/aarde. Des te meer wij, als mensen vernietigen of verlaten, des te meer van de leegte die bindt alsnog zal verdwijnen of onbereikbaar zal worden. Stilte-plaatsen op aarde zijn van groot belang. Aenea geeft dan ook aan dat de mens dergelijke enclaves moet creëren, die niet meer door de mens mogen worden besmet (dus ook geen wegen en bouwwerken), behalve indien de stilte daar door de mens gewaarborgd wordt. (dit geeft alleen beperkte ruimte voor ascetische kluizenaars, welke uiteindelijk deel zullen gaan uitmaken van de enclave an sich).

Aenea geeft als tweede aan dat er geen natuur meer mag worden verspilt.

Toevoeging van mij; dit betekent dat op wereldniveau vaste enclaves moeten worden vastgesteld, waarbij de mens die enclaves volledig verlaat. Uiteraard worden hiermee de grote natuurreservaten bedoeld, zoals Antarctica, delen van het Amazonegebied, delen van Afrika etc. , maar ook kleinere natuurgebieden, zoals bijvoorbeeld nationale parken. Dit worden de grote stilte-plaatsen, die essentieel zijn voor de aarde. De mens die alsnog een dergelijke enclave betreedt, zal zich moeten houden aan volledige stilte. Op die wijze verkrijgen bomen en bergen wederom de ruimte voor eigen communicatie waarbij de aarde voordeel heeft en uiteraard de leegte die bindt tot zich trekt.

Dat er geen ruimte meer mag worden verspilt, kan niet anders betekenen dat de bebouwing etc. niet meer in de lengte of breedte mag geschieden. Concreet; er wordt alleen nog hoger of dieper gebouwd. Gebouwen, wegen en dergelijke zullen zich moeten richten op stapeling (monorails/metro's/liften), zodat steden, maar ook dorpen allen nog maar hoger of dieper worden. Er moet dus goed worden nagedacht over hoe gebouwen geschikt moeten worden gemaakt voor koppeling met andere gebouwen en verhoging. De sky is dus niet de limit, maar juist een doel.

Aenea geeft als derde aan dat de persoonlijke mens, maar ook de mensheid zich dient te ontwikkelen. Dit ook door meditatie/stilte, maar vooral door het toepassen van mededogen in de praktijk. Hieronder valt  ook vegetarisme. Concreet betekent dit ook dat het geloof in een hogere persoonlijke God, wel mag, behalve als dit leidt tot geweld ten opzichte van andersdenkenden. Stiltetoepassing in groepsverband is sterker dan individuele meditatie. Voorts wordt de mens opgedragen de menselijke cultuur wederom te verrijken, door middel van cultuuruitingen (voor zover niet gewelddadig, vrouwonvriendelijk of dieronvriendelijk), kunst, algemene creativiteit, muziek, gedichten/schrijven. Het terugpakken naar "zeer oude" culturen is een optie, indien deze cultuuraspecten in overeenstemming zijn met de natuur.

Opmerking van mijzelf; Het kan niet anders zijn dat Aenea hiermee natuur-religies (Sjamanisme, Animisme, Shinto) en de "natuur-heksen" uit de Middeleeuwen bedoelt. Daarnaast is uiteraard de manier van leven zoals primitieve culturen doen (in de grote natuurreservaten) een juiste keuze. Echter, de gemiddelde mens kan dit niet. Zij zullen zich moeten richten op een natuurbewust leven met oog voor die mensen die het minder goed hebben. Inmiddels zijn er al initiatieven die deze natuurbewustheid nastreven en zelfs toepasbaar zijn in de grote stad. Tot slot - vindt het kind in jezelf en doe dingen die prettig zijn. Lach veel, maak (seksueel) plezier met elkaar, beoefen of ervaar kunst, muziek en tracht te dichten.

AENEA ZEGT;

Aenea, je stelt dat ik vooral plezier moet maken. Maar dat kan toch niet elke dag? Sommige dagen verlopen slecht en dat komt niet altijd door mij. Sterker nog, meestal vanwege andere mensen.

Aenea zegt; "De meeste mensen zijn onwetend. Volg die kudde niet, zij zijn al verloren. Bepaal zelf en dat doe je eerst door gewoon te vragen om een goede dag. Begin ook je dag met een rustige adem. Hoe dan ook, zelfs als er meteen een slecht begin van de dag dreigt, pak die zelfcontrole toch... al is het maar voor één minuut. Weet ook dat er zwart heerst en zoek dat niet op. Bij tegenslag moet je altijd terug kunnen gaan naar je basis. Die basis is je openheid en vraag naar het goede. Forceer een goede daad en wacht op herstel. En als je dag uiteindelijk niet naar je zin verloopt....weet dat anderen een zeer slechte dag kunnen hebben. De meeste mensen leven in relatieve luxe, besef dat ook. Het universum kan je niet weerhouden van je lot. Weet dat het lot je lot is, zoals het moet zijn. Hoe dan ook, met je vraag naar het goede - waar je dus zelf een grote rol in speelt - doe je het enige juiste en dat is precies alles wat je kunt doen (voorlopig)."

Aenea, je stelt, forceer een goede daad. Wat bedoel je daarmee?

Aenea zegt; "Een goede daad is alles wat met goed te maken heeft. Wat goed is, moet je zelf beseffen. Zo niet, dan behoor je bij de onwetenden of het zwart waar je moeilijk uit kunt ontsnappen. Al het goede zit in jou en in alles wat de Aarde of het universum ons brengt. Maak een goede gedachte, doe een wens voor een ander, pak het zonlicht, kijk naar het natte gras en zie hoe het leeft. Sta je in de file en je bent zeker te laat...lach, zing en laat het los. Een goede daad kan ook iets voor jezelf zijn. Adem controle, wat je tot rust brengt, is al een goede daad. De Aarde en al haar bewoners, zichtbaar of niet, heeft niets aan stress en ongeduld. De Aarde is vier miljard jaar oud (ongeveer). Wat brengt jouw ongeduld voor tien minuten? Niets..."

Aenea, je stelt dat de leegte die bindt, een universeel bewustzijn is. Wat moet ik daarmee?

Aenea zegt; "Je maakt er deel van uit. Je moet er niets mee, je bent het al. Jou gedachten behoren tot de leegte die bindt en daarom moet je dit voeden met positiviteit. Het is de positiviteit die nodig is om weerstand te kunnen bieden aan het zwart. Kijk naar daar waar slechts woede, pijn en verdriet heerst. Die plaatsen worden verzadigd met het zwart. Die plaatsen met al hun bewoners, zichtbaar of niet, zijn verloren voor langere tijd. Het zwart wil zich altijd uitbreiden zoals een olievlek op zee. Hou dat tegen! Jij en anderen kunnen die wal, die berg opwerpen. Niets doen, is geen optie." "Verder....je was, bent en blijft een deel van het universele bewustzijn. Na je dood zal je lichaam worden vernietigd, maar niet het zelf. Waar denk je dat al het licht van de sterren vandaan komt? Zwart heeft daar geen zetel. Dat licht, dat bewustzijn, moet worden gevoed. Was je een maan? Ben je een mens? Wordt je een nieuwe mens, een Maowi, een Taimesta, een Glimster, een Meer-dester, een ster of zelfs een stelsel?"

Aenea, je stelt een Glimster, een Meer-dester?

Aenea zegt; "Dacht je nu echt dat de mens de enige intelligente entiteit is het universum is! Het heelal en wellicht ook andere universums zijn vol met intelligente wezens. Geen duizenden, geen miljoenen, nee eerder vele miljarden verschillende intelligentsia beheersen het heelal. Al van deze wezens hebben wel iets gemeenschappelijks, een mensachtige vorm, behoorlijk intelligent en de mogelijkheid (vrije wil) om te kiezen tussen zwart of Liefde. De meesten entiteiten kiezen voor de Liefde en hebben een vreedzame maatschappij opgebouwd met respect voor dieren. Zij zijn niet gericht op het heersen van hun wereld of een nabij gelegen leefbare wereld. Sommigen vinden hun doel, volgens de leer van mij, in het maken van muziek, liederen, anderen weer in de dichtkunst, het benutten van creativiteit, minimalisatie of kluizenaarschap, het ontwikkelen van spirituele mogelijkheden of een versterkt verantwoordelijkheidsgevoel. Zoals gezegd.....te veel vormen om hier nu te benoemen. Deze entiteiten blijven dus daar waar ze zijn, dit in tegenstelling tot de mens, die....naar het nu blijkt, het heelal wil ontdekken. Het is nog te vroeg om te stellen dat hun drift tot ontdekking zal leiden tot zwartheid. In het verleden is de mens zo wel gebleken, omdat stammen, die dicht bij de natuur hun maatschappij hadden gevormd, werden vernietigd.

Aenea, je stelt dat men ook kan kiezen voor het zwart. Maar wordt die keuze soms ook niet voor je gemaakt? Je kunt er toch niets aan doen als je wordt geboren bij onkundige ouders.

Aenea zegt; "Ten eerste....reïncarnatie zoals de Boeddha zich voorstelt (van mens naar mens), is niet aan de orde. Na je dood zal je ziel opgaan in de Leegte die bindt. Het is vooral de Leegte die bindt, die creëert. Wat of waar je ziel zijn of haar nieuwe thuis zal vinden, weet alleen de Leegte die bindt. Maar.....Het is niet voor niets dat mensen niets weten van hun vorige levens. Het zou ook niet fair zijn om je vorige daden, fouten of vergissingen te weten. Zo ook voor de toekomst. Het is evenmin fair om weer als mens terug te komen op Aarde en misschien te weten hoe de mensen die je achterliet, het is vergaan. Het treft geen doel en zou alleen tot meer verdriet, dus zwartheid leiden. Dat de Leegte die bindt voor een korte duur signalen geeft aan diegenen die in verdriet achter zijn gebleven, is iets logisch, want het betreft een daad van Liefde. Alleen de meeste mensen zijn hierover onwetend en missen helaas vaak deze signalen.

Om terug te komen op je vraag. Dit betekent ook dat het zwart een ernstige rol speelt. Ook het zwart creëert. Vooral zwarte gaten, duistere kometen, schepsels van de duisternis op diverse planeten en hier op Aarde.... Helaas worden steeds meer mensen geboren in een ongelukkig gesternte. Ja, het zwart sterkt zich aan de mensheid en heeft de Aarde verkozen tot één van zijn speelterreinen. De mens heeft echter een vrije wil gekregen van de Leegte die bindt en kiest voornamelijk zelf. Het is aan ons, de ontwaakte mensen, om deze foute keuze te beïnvloeden of te behoeden dat een dergelijke keuze wordt gemaakt. Haast is geboden."

Aenea, je stelt dat de Leegte die bindt bepaalt waar de ziel naar toe gaat, maar niet op Aarde. Betekent dit dat de hier geboren mensen, eerst schepsels waren van andere planeten?

Aenea zegt; "Logisch denken is een vereiste. Je stelt een vraag, maar als je deze vraag behoedzaam zou benaderen, weet je het antwoord al. Het is trouwens zo dat overhaasting, ofwel minachting voor dat wat een probleem is, nimmer leidt tot een goede oplossing. Benader alles met aandacht, concentratie en respect. Pas dan is het mogelijk om tot goede daden te komen. Niemand heeft wat aan een gebrekkige oplossing, of iets wat gewoon fout is. Een goede afsluiting; nee, zelf vrouwen kunnen niet en zouden niet twee dingen tegelijkertijd (goed) doen. Nu naar het antwoord op je vraag.

Als er miljarden wezens en leefbare werelden zijn, zou standvastigheid aan één plaats, zonde zijn. Het heelal heeft meer te bieden dan slechts één maan of één vorm van Liefde. De Leegte die bindt, wil groeien en zodoende is het wijs om wisseling van plaats toe te passen. Op Aarde is steeds minder ruimte voor Liefde, de lach, mededogen....misschien wordt er ingegrepen, want zo kan het niet lang verder. Ligt het aan de mens zelf of datgene wat vóór de mens lag? Zoals gezegd. Haast is geboden en dat geldt ook voor de Leegte die bindt. Zij zal aanpassingen overwegen. Ja, de mens die je bent was eerst iets anders en ook geboren op een andere plaats dan de Aarde in het universum. Zoek naar datgene wat nog in je zit en wat vóór je huidige geboorte een goede eigenschap of kundigheid was. Iedereen heeft het goede in zich....maar zoals ook eerder opgemerkt....Het zwart heeft zware invloed. Hij zal zeker voordeel hebben aan een onstabiele Aarde of zelfs een vernietiging van de mens. Wat overblijft zal een zwarte planeet worden, vol vervuiling, verrotting en duisternis. Ik weet niet wat je was. Ik weet alleen wat je nu bent...een mens. Ik weet ook niet wat je gaat worden na je dood. Dat is ook afhankelijk van je keuze.

Aenea, je bedoelt de keuze tussen Liefde en zwart?

Aenea zegt; "sommigen bereiken de sterren, anderen misschien een Flunach...Het antwoord heb ik al gegeven".

Aenea, je stelt dat zwart invloed heeft. Worden mensen daarom ziek?

Aenea zegt; "Ziekte hoort bij deze planeet. Het systeem is de laatste 300.000 jaren onvoldoende onderhouden en heeft daardoor zijn helende kracht verloren. Louter op het grote eiland was er voldoende ruimte, begrip en kennis om ziektes en vermeende pech uit te bannen. De huidige mensen rijden in auto's, werken meestal onder stress, vrijen te weinig, eten volstrekt verkeerd en bevinden zich nagenoeg nimmer meer in de stilte. De ziektes en vermeende pech horen nu bij de mens en het wordt hard werken om dit te veranderen. Intussen grijpt het zwart zijn kans. Natuurlijk.....er is ook echte pech, maar meestal is dit toch afgeleide en dus vermeende pech. Het ongeluk of de pech werd geboren en groeide, zonder dat je het zelf in de gaten had en plotseling op een dag wordt je door het ongeluk of de "pech" getroffen. De mens is vaak onwetend en heeft daarom niet de kennis of de wil om zijn of haar leven te veranderen. Verander nu! "

Aenea, je stelt dat het zwart zijn kans pakt, maar hoe dan?

Aenea zegt; "De mens is gericht geraakt op cijfers. Getallen als ultieme middel voor voldoening van het ontevreden egoïsme wat broeit en maar broeit. Die nummers zelf zeggen niets. Ze zijn niet van belang....het is of wordt uiteindelijk een fictief en abstract iets. Maar wel iets wat heeft geleid tot een vorm van slavernij, afhankelijkheid en een ongeremd verlangen naar beter of meer. Het zwart speelt daar al eeuwen op in en creëert via de cijfers, een ernstige vervuiling van de Aarde en zo ook de interne mens, ook door een opgelegd slecht eetpatroon, daarbij de stress naar ongekend niveau (meer met minder), samen met angst, onrecht en terreur. Deze planeet is daarom in de gevarenzone en daarom zijn er ook wakers....is deze planeet nog te redden? Vlucht de verpeste mens naar de ruimte?"   

Aenea, je stelt dat er snel moet worden veranderd. Hoe pakken wij onze kans tot verandering dan. Eerlijk is eerlijk, zonder geld kan je toch niets beginnen.

Aenea zegt; Hoe bestaat het dat slechts een handjevol mensen evenveel bezit als alle mensen samen op één continent (Afrika)? Het is niet eens een vraag om geld los te laten. Het moet. Ergens moet er beweging komen in dat systeem van vernietiging. Ja, een soort van revolutie. Terug naar een wereld zonder geld, een ruilmiddel-maatschappij, eerlijke verdeling van materiaal, plezier, cultuur en muziek maken, minimaliseren, vegetarisch eten, sociaal zijn. Weg met de social media, schrijf een brief of gedicht. Luister naar elkaar en kijk elkaar gewoon in de ogen als je communiceert. Deze weg is een mogelijkheid, maar kan niet zomaar binnen enkele jaren plaats vinden. Maak stappen en kijk vooruit naar nieuw stappen. Door elke verbetering zal het zwart minder winst maken. Stel je voor dat een heel land niet meer rookt, geen vlees meer eet en helemaal overstapt op duurzame energie. Dat alleen al zou een enorm verschil maken op het gebied van gezondheid. Klein beginnen...Robots kunnen hierbij helpen. Sommige zaken moeten wel blijvend zijn. De verbouwing en oogst van het voedsel. Des te meer robots doen, des te meer ruimte voor de mens, meer vrije tijd, meer tijd voor stilte, meer tijd voor contacten. Iedereen die zich wil blijven richten op de cijfers....verlaat deze nieuwe haven op Aarde en keer niet meer terug. Deze mens moet wederom zijn of haar eigen Utopia bouwen, zoals eeuwen en eeuwen geleden op het grote eiland is gebeurd. Waar deze haven begint, kan ik je niet vertellen....Een aantal mensen zullen starten. Ergens op Aarde. "

Aenea verloren gegaan...je stelt en verwijst naar Atlantis.

Aenea zegt; "Het verlies van Atlantis was dramatisch. Niet alleen het leed voor de mens, maar ook voor het Universum. Het gaat te ver om het hele verhaal uit te leggen. Het is niet alleen lastig, maar ook zeer gecompliceerd. Kort gezegd....Elders in het universum was hulp zeer noodzakelijk. De Farao's van Atlantis vertrokken en dat was een offer. Hoewel daarna die hulp het het braaksel van het zwart oploste, werd juist Atlantis als een misselijkmakende wraak door het zwart ten val gebracht. Je vraag is eerlijk en oprecht, ik begrijp het, maar de Aarde heeft geen werkende Farao's meer. Misschien een enkele, maar deze zijn verborgen en functioneren als wakers. Atlantis en diens Farao's waren meer dan louter pionnen. Zij waren als lopers en torens op het schaakbord (Het schaakspel is trouwens door hen ontwikkeld, zo ook de Tarot.) Een Aarde vol Liefde en geen plaats voor het zwart, zal altijd kracht genoeg hebben om het duister te weerstaan.

E-mailen
Map
Info